Algemene Voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Nextwheel.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Nextwheel. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.
Deze algemene voorwaarden zijn met ingang van 2 april 2019 van toepassing op ieder gebruik van de website Nextwheel.nl , op alle diensten die door Nextwheel worden aangeboden en op alle overeenkomsten die Nextwheel aangaat voor het gebruik van de website en de diensten.
Door het bezoeken van onze website gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Nextwheel raadt iedereen die gebruik maakt van de website of van een van onze diensten aan, deze algemene voorwaarden vooraf te lezen.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Nextwheel is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Nextwheel.
Het is de gebruiker niet toegestaan om persoonsgegevens van gebruikers van ons platform te verzamelen en/of deze gebruikers te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten. In onze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Nextwheel omgaat met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u onze website gebruikt.

Minderjarigen

De diensten van Nextwheel zijn slechts toegankelijk voor minderjarige gebruikers indien zij daarvoor toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger of het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd de betreffende handeling zelfstandig verricht.

Programmeer- en typfouten

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Nextwheel te mogen claimen of te veronderstellen.
Nextwheel streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Nextwheel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Misbruik van de website

Voor het melden van illegale en inbreuk makende advertenties, beledigende inhoud en andere problemen verzoeken wij u gebruik te maken van het Nextwheel Rapporteer Systeem; zo kunnen wij er samen voor zorgen dat de site zo schoon en veilig mogelijk blijft. Klachten omtrent oplichting kunt u versturen naar klachten@nextwheel.nl.
Klachten over de dienstverlening van Nextwheel kunt u indienen via een email naar klachten@nextwheel.nl . Klachten dienen binnen twee maanden nadat u een gebrek in de dienstverlening heeft geconstateerd te worden ingediend. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Wij zullen ernaar streven binnen 14 dagen na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet mogelijk is, zullen wij u binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording.
Indien wij aanwijzingen en/of klachten van andere gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de algemene voorwaarden en/of de privacyverklaring, dan kunnen wij – indien wij daartoe aanleiding zien – om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers onder meer de onderstaande maatregelen treffen. Nextwheel kan deze maatregelen ook treffen indien u op onredelijke wijze gebruik maakt van de website, bijvoorbeeld indien uw gebruik andere gebruikers hindert of de goede werking van de website verstoort. Deze zijn te vinden onder Overtreding.
Nextwheel kan in het kader van de bovengenoemde maatregelen de persoonsgegevens van de betrokkenen verwerken. Indien daartoe aanleiding is kan Nextwheel binnen de grenzen van de wet, de persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven, bijvoorbeeld aan de politie.
Misbruik van het Rapporteer-systeem van Nextwheel wordt gezien als een handeling in strijd met de algemene voorwaarden en kan ertoe leiden dat wij de onder Overtreding beschreven maatregelen jegens de betrokken melder treffen.

Geschillen onder gebruikers

Nextwheel is geen partij bij de overeenkomst die tussen een adverteerder en een gebruiker tot stand komt. Adverteerders en gebruikers dienen onderlinge geschillen zelf op te lossen.

Advertentieovereenkomst

Nadat een gebruiker het proces voor het plaatsen van een advertentie heeft voltooid verklaard de gebruiker hiermee automatisch op de hoogte te zijn van- en akkoord zijn met de algemene voorwaarden van Nextwheel. Het proces is voltooid zodra alle stappen zijn doorlopen inclusief een eventuele betaling. Hiermee komt de Advertentieovereenkomst tussen Nextwheel en de adverteerder tot stand.
Indien het product dat in de advertentie wordt aangeboden, wordt verkocht, dient de advertentie te worden verwijderd. Bij verwijdering van de advertentie eindigt de Advertentieovereenkomst tussen Nextwheel en de gebruiker, en is Nextwheel haar verplichtingen onder de Advertentieovereenkomst volledig nagekomen.

Gestolen voertuigen

Het is niet toegestaan producten te plaatsen die illegaal of onrechtmatig verkregen zijn. Nextwheel is niet aansprakelijk voor het controleren van de legaliteit van de aangeboden producten.

Verantwoordelijkheid

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens ten behoeve van zijn registratie en de advertentie. Deze gegevens dienen te voldoen aan de eisen voor het opstellen van advertenties. De gebruiker staat er met name voor in dat de aangeleverde gegevens niet in strijd zijn met wet- en/of regelgeving en geen (intellectuele eigendoms-)rechten van derden schenden. Nextwheel is niet verplicht om de juistheid en volledigheid van deze gegevens te controleren. De gebruiker is verplicht om direct correcties aan Nextwheel door te geven ten aanzien van de door hem aangeleverde gegevens.

Ontbindingsrecht

Op het plaatsen van een advertentie kan in bepaalde gevallen het ontbindingsrecht zoals bedoeld in artikel 6:230o BW van het Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn. Bekijk de pagina over het ontbindingsrecht voor overeenkomsten voor meer informatie over het ontbindingsrecht.
Het ontbindingsrecht is in ieder geval niet van toepassing op advertenties die
  • op grond van het bepaalde in de algemene voorwaarden van de website zijn verwijderd
  • zijn geplaatst door gebruikers die zijn uitgesloten van de diensten van Nextwheel
  • van gebruikers zijn waarvoor bepaalde beperkingen gelden
Indien het ontbindingsrecht van toepassing is op de door u geplaatste advertentie dan gaat u ermee akkoord dat, indien u gebruik maakt van uw ontbindingsrecht, u aan Nextwheel een evenredige vergoeding verschuldigd bent voor de door Nextwheel geleverde diensten.
Indien u gebruik maakt van het ontbindingsrecht zal Nextwheel de prijs van de dienst, verminderd met een evenredige vergoeding, binnen 14 dagen na uw ontbindingsverzoek aan u terugbetalen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van nextwheel.nl op deze pagina. Tevens kunnen wij te alle tijden onze diensten wijzigen of beëindigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd.
Indien een of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverlet.

Overtreding

Indien de advertentie met de eisen voor het opstellen van advertenties en/of de algemene voorwaarden en/of de privacy policy in overtreding is behoudt Nextwheel zich het recht tot de volgende acties:
  • Nextwheel kan een of meerdere advertenties van de gebruiker verwijderen zonder restitutie van het door de gebruiker betaalde bedrag
  • Nextwheel kan de desbetreffende gebruiker uitsluiten van de diensten van Nextwheel of bepaalde functionaliteiten voor deze gebruiker beperken
  • Nextwheel kan uw gegevens doorgegeven aan justitie of aan een rechthebbende
  • Nextwheel kan eventueel gemaakte kosten in rekening brengen
Laatst bijgewerkt: 03-04-2019